Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două funcții contractuale vacante din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două funcții contractuale vacante din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene

Marți, 13 septembrie 2016

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său, din municipiul Sfântu Gheorghe Piața Libertăţii, nr. 4 și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 04.10.2016 ora 10 și proba de interviu în data de 10.10.2016, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două funcții contractuale vacante din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene, după cum urmează:

 

șef serviciu

Condiții specifice de ocupare:

-   studii universitare de licență absolvite cu diplomă, sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-   vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: minim 5 ani;

-   cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Outlook Expres, Internet – nivel mediu;

  • pe lângă limba română, scris și vorbit, să cunoască încă o limbă oficială în Uniunea Europeană – nivel mediu.

 

referent gr. IA

Condiții specifice de ocupare:

  • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în domenii tehnice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: minim 6 ani și 6 luni;
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Outlook Expres, Internet – nivel mediu;
  • pe lângă limba română, scris și vorbit, să cunoască încă o limbă oficială în Uniunea Europeană – nivel mediu.

 

Pentru a participa la concurs, pe lângă condițiile specifice enunțate mai sus, candidații trebuie să indeplinească și celelalte condiții prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadrul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 26.09.2016, ora 1600, inclusiv, la secretarul comisiei de concurs la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

13.09.2016 - 26.09.2016 – depunerea dosarelor de concurs

- în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția dosarelor

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

04.10.2016 – proba scrisă

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise – notarea și comunicarea rezultatului probei scrise

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

10.10.2016 – proba de interviu

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu – notarea și comunicarea rezultatului probei de interviu

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

- în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de Zaharia Maria telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

- pentru postul de șef serviciu

pentru postul de referent gr. IA

LISTA privind actele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs (funcţii contractuale)


Rezultatul selecției dosarelor - afișat pe site la data de 29.09.2016

Rezultat probă scrisă - afișat pe site la data de 05.10.2016

Rezultatul probei de interviu - afișat pe site la data de 11.10.2016

Rezultatul final al concursului - afișat pe site la data de 17.10.2016


 

Noutăți