Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

Convocator ședință

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 25/2022,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna în şedinţă ordinară,
în data de 27 ianuarie 2022, ora 1200
la Căminul Cultural Sita Buzăului, din Localitatea Sita Buzăului nr. 274,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 14/2021 cu privire la aprobarea „Programului județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare de urgență din subordinea consiliilor locale comunale” în perioada 2021-2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 132/2021 cu privire la aprobarea „Programului județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2022, conform Legii nr. 350/2005;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2022”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

9. privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

10. privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

11. privind aprobarea participării Județului Covasna la Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice cu proiectul „eCovasna”;

Inițiator: Jakab István-Barna, Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

12. privind aprobarea participării Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic; cu proiectul “Promovarea educației non-formale în județul Covasna, microregiunea Baraolt”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

13. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

14. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2019 privind propunerea de stabilire a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

15. privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Covasna pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și IV

16. privind aprobarea activității desfășurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2021, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2022 în acest domeniu;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

II. Alte materiale:

1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

2. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în anul 2021;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

3. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2021;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

4. Raport cu privire la finanţarea nerambursabilă din fonduri publice acordat unităților de cult, din bugetul județului Covasna pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

5. Raportul de activitate al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2021;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I, II, IV

6. Raport de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2021;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I, II, IV

7. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2021;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

III. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

Noutăți