Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Personalului de deservire generală din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna: îngrijitor

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Personalului de deservire generală din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna: îngrijitor

Miercuri, 11 mai 2016

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său, din municipiul Sfântu Gheorghe Piața Libertăţii, nr. 4 și va consta din 2 probe: proba practică în data de 03.06.2016 ora 9 și proba de interviu în data de 09.06.2016, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Personalului de deservire generală din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna: îngrijitor

 

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii generale sau studii medii;

 

Pentru a participa la concurs, pe lângă condițiile specifice enunțate mai sus, candidații trebuie să indeplinească și celelalte condiții prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadrul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română scris și vorbit;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 25.05.2015, ora 1600, inclusiv, la secretarul comisiei de concurs la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

12.05.2016 - 25.05.2015 – depunerea dosarelor de concurs

- în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția dosarelor

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

03.06.2016 – proba practică

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei practice – notarea și comunicarea rezultatului probei practice

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei practice se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

09.06.2016 – proba de interviu

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu – notarea și comunicarea rezultatului probei de interviu

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

- în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna - Compartimentul resurse umane, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de Zaharia Maria telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

LISTA privind actele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs (funcţii contractuale)


Rezultatul selecției dosarelor - afișat la data de 27.05.2016


Rezultatul probei practice - afișat la data de 06.06.2016

 


Rezultatul probei de interviu - afișat la 10.06.2016


Centralizator final - afișat la 13.06.2016

Noutăți