Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de execuție pe perioadă determinată, în Compartimentul registratură din cadrul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului - inspector de specialitate gradul I

Concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de execuție pe perioadă determinată, în Compartimentul registratură din cadrul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului - inspector de specialitate gradul I

Vineri, 21 ianuarie 2022

 

Consiliul Județean Covasna organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant de execuție pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în Compartimentul registratură din cadrul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumirea postului – inspector de specialitate gradul I

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

Condițiile specifice de ocupare

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: minim 5 ani;
  • cunoașterea unei limbi oficiale în Uniunea Europeană, scris și vorbit.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 31 ianuarie 2022, ora 12,00, la sediul Consiliului Județean Covasna.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 08 februarie 2022, ora 10,00 (proba scrisă) la sediul Consiliului Județean Covasna.

 

Date contact: adresa mun. Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, tel: 0267-311190 int. 139.

 

Condițiile generale de participare la concurs:

Condițiile generale conform art. 3 din Regulamentul-cadru:

  • cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor participa la proba scrisă și interviu cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 conform prevederilor art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 08 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g) curriculum vitae;

 

Salariul brut de referință este de 6082 lei la care se adaugă indemnizația de hrană în cuantum de 347 lei/lună.

 

Bibliografie


Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu

Rezultat final

Noutăți