Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea postului vacant de director executiv din cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna

Concurs pentru ocuparea postului vacant de director executiv din cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna

Vineri, 10 iunie 2022

 

Asociația pentru Dezvoltarea

 Turismului în Județul Covasna

 

            organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, conform prevederilor Regulamentului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna.

 1. Denumirea postului – director executiv

Condiţii specifice de participare la concurs:

Condițiile specifice de ocupare

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: minim 5 ani;
 • cunoașterea unei limbi oficiale în Uniunea Europeană, scris și vorbit.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este –

20  iunie 2022, ora 1600, la sediul asociației

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- 27  iunie  2022, ora 1000 (proba scrisă) la sediul asociației

- 30 iunie 2022, ora 1000       (proba interviu) la sediul asociației

Date contact: adresa mun. Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, tel: 0267-311190 int. 138.

Condițiile generale de participare la concurs:

Condițiile generale conform art. 3 din Regulamentul-cadru:

 • cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului asociației;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    g) curriculum vitae;

    h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;

 

Bibliografia :

 

 • Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna;
 • O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2.409/3.501/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică;
 • Ordin nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispozițiile referitoare la asociații din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 89 - 94 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;

 

                                                                                                    GYERŐ József

                                                                                                         Preşedinte

 

 - REGULAMENT privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor din cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Judeșul Covasna

- Statut

-Act aditional Statut

- Rezultat Selectie Dosar

- Rezultatul probei scrise

- Rezultatul probei de interviu

- Rezultatul final

Noutăți