Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene - șofer gr. I.

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene - șofer gr. I.

Luni, 15 noiembrie 2021

 

Consiliul Județean Covasna organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în cadrul Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumirea postului – șofer gr. I.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,

- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 7 ani,

- deținere permis de conducere auto categoria B, C și E,

- deținere cunoștințe temeinice de legislație rutieră,

- disponibilitate la un program flexibil, cu deplasări în țară și în străinătate.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- 09 decembrie 2021, ora 10.00 (proba scrisă) la sediul Consiliului Județean Covasna.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 26 noiembrie 2021, ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Covasna.

 

Date contact: adresa mun. Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, tel: 0267-311190 int. 138.

 

Condițiile generale de participare la concurs:

  • cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g) curriculum vitae;

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor participa la proba scrisă și interviu cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 conform prevederilor art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 

Salariul brut aferent este de 3001 lei la care se adaugă indemnizația da hrană în cuantum de 347 lei/lună.

 

Bibliografie

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu

Rezultat final

 

Noutăți