Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a doi angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a doi angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Joi, 20 septembrie 2018

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează în data de 04.10.2018, ora 10 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a doi angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, după cum urmează:

 • un inspector de specialitate gradul II din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene promovează în funcția de inspector de specialitate gradul I;
 • un inspector de specialitate gradul I din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc promovează în funcția de inspector de specialitate gradul IA.

 

Examenul va consta dintr-o probă scrisă, care se va desfășura la sediul Consiliului Județean Covasna, din municipiul Sfîntu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 4.

 

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 •  să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani de activitate;
 •  să nu fi avut vreo abatere disciplinară neradiată.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a unui angajat

din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 140/2017 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a unui angajat

din cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc

 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Modalitate de desfășurare a examenului:

20.09.2018 - 21.09.2018 – depunerea dosarelor pentru examen

04.10.2018, ora 10 – proba scrisă

 • Pe baza bibliografiei de mai sus fiecare membru al comisiei de examinare propune maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
 • Comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite, iar candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
 • Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat pe baza unor criterii, conform legii.
 • Punctajul maxim de promovare este de 100 de puncte, iar minim este de 50 de puncte.
 • În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise are loc notarea și comunicarea rezultatului probei scrise.
 • Candidatul nemulțumit de rezultatul probei scrise poate depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 • Rezultatul final al examenului de promovare se afişează pe pagina web şi la sediul Consiliului Județean Covasna, în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.


Rezultatului probei scrise - afișat pe site la 05.10.2018, ora 12,00

 


 Rezultatul final al examenului de promovare - afișat pe site la 08.10.2018, ora 11,00

Noutăți