Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante în cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante în cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Marți, 5 februarie 2019

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său, din municipiul Sfântu Gheorghe Piața Libertăţii, nr. 4 și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 19.02.2019 ora 10 și proba de interviu în data de 25.02.2019, pentru ocuparea pe perioadă determinată, a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante în cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna:

inspector de specialitate gadul I

 

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 luni;

 

Pentru a participa la concurs, pe lângă condițiile specifice enunțate mai sus, candidații trebuie să indeplinească și celelalte condiții prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadrul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română scris și vorbit;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 12.02.2019, ora 1600, inclusiv, la secretarul comisiei de concurs la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

05.02.2019 - 12.02.2019 – depunerea dosarelor de concurs

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția dosarelor

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

19.02.2019 – proba scrisă

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise – notarea și comunicarea rezultatului probei scrise

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

25.02.2019 – proba de interviu

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu – notarea și comunicarea rezultatului probei de interviu

- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

- în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna - Compartimentul resurse umane, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de Simon Edit telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

Bibliografie

LISTA actelor necesare pentru înscriere la concurs de ocupare a posturilor contractuale vacante/temporar vacante


Rezultatul probei de selecție a dosarelor - publicat pe site la 14.02.2019, ora 09,30

Rezultatul probei scrise - publicat pe site la 19.02.2019, ora 12,45

Rezultatul probei de inteviu - publicat pe site 25.02.2019 ora 11.00

Rezultat final - publicat pe site in 25.02.2019 ora 16.00

Noutăți