Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 131/2011 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susținerea progr

HOTĂRÂREA Nr. 131/2011 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susținerea progr

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din 12 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 131/2011
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din 12 septembrie 2011,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015,
 
văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;
 
având în vedere:
- art. 33 și art. 37 din Legea. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Scrisoarea-cadru a Ministerului Finanţelor Publice nr. 352554/26.08.2011 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna nr. 7002/30.08.2011, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 8196/30.08.2011,
ținând cont de discuțiile avute în ședința extraordinară a Consiliului Județean Covasna din data de 8. Septembrie 2011,
 
în baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2012 şi estimările pentru anii 2013-2015, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2012 şi estimările pentru anii 2013-2015, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Direcţia Economică.
 
Sf. Gheorghe, la 12 septembrie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
 
Nr. 8540/09.09.2011
 
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015
 
În conformitate cu prevederile art. 33 și 37 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a adresei Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Covasna nr. 7002/30.08.2011 şi a ”Scrisoarei-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015” nr. 352554/2011 a Ministerului Finanţelor Publice trebuie elaborate proiectele de buget pe anul 2012 şi estimările pe anii 2013-2015.
Conform prevederilor art.33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locala ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:
  • 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, în funcţie de următoarele criterii: populaţie, suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii administrativ-teritoriale;
  • 20% din sumă se repartizează prin hotărâre a Consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea Consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, prefectului şi consiliilor locale din judeţ.
 
Sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna se diminuează cu gradul de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor conform prevederilor art. 33, alin.4, lit. f, sumă ce se repartizează prin hotărâre a consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
 
Astfel, sumele ce se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, sunt:
- mii lei -
Indicatori
Anul 2012
Estimări
2013
2014
2015
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
5.902
5.663
5.745
5.874
Cote defalcate din impozitul pe venit
6.674
6.803
6.936
7.069
TOTAL
12.576
12.466
12.680
12.943
 
Având în vedere că din baza de date existentă la Direcţia de Dezvoltare a Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Covasna în privinţa proiectelor de dezvoltare locală rezultă că toate unităţile administrativ-teritoriale au proiecte în derulare şi/sau pregătite pentru anul 2012 şi pentru anii următori, propunem repartizarea sumelor în funcţie de suma şi cota repartizată proporţional cu repartizarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 2/2011.
În baza celor de mai sus, supunem analizei şi adoptării Consiliului Judeţean Covasna proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015.
 
Preşedinte,
TAMÁS Sándor
 

Noutăți